Uspešan završetak implemetacije radova

26. Oktobar 2020.

Faza realizacije građevinskih radova, zajedno sa aktivnostima vezanim za nadzor, u okviru podrške za sanaciju posledica poplava u Srbiji, koja se odnosi na sistem za zaštitu od poplava u Mačvi, uspešno je završena tokom druge polovine 2020. godine. Ovaj Projekat je započet u junu 2018. godine i sastoji se od nekoliko celina:

- Građevinski radovi na Lotu 1 - Istočna zona, Deonica 1 - Drenovac - Čevrntija,

- Građevinski radovi na Lotu 2 - Zapadna zona, Deonica 2 - Banov Brod – Salaš Crnobarski, i

- Usluge nadzora za oba lota.

Rekonstruisani nasipi koji su viši za do 1,2 m, zajedno sa novim deonicama, obezbediće sigurniju zaštitu od velikih voda, u ukupnoj dužini od preko 26 km. Takođe je završena i rekonstrukcija servisnih puteva duž nasipa i pristupnih rampi, kao i rekonstrukcija gravitacionih i cevovoda pod pritiskom. Ovi radovi će zaštiti stanovništvo okolnih područja od poplava sa verovatnoćom pojave daleko većom od stogodišnjih velikih voda.

Procenjuje se da ukupni troškovi svih radova i usluga neće premašiti vrednost od 10 miliona Evra, uključujući i aktivnosti tokom garantnog perioda (tj. tokom perioda odgovornosti za nedostatke).

Ugovori su izvršeni profesionalno, a svi radovi i usluge su izvršeni uz dobru saradnju svih uključenih strana, tokom svih faza realizacije. Korisnik - JVP „Srbijavode“, će izvršiti preuzimanje radova tokom narednih nedelja, međutim, Projektom je obuhvaćen i garantni period (tj. period odgovornosti za nedostatke) od 1 godine, koji kao ugovorna obaveza deluje kao garancija kvaliteta izvedenih radova.

Poplave iz 2014. godine služe kao podsetnik da ova vrsta događaja predstavlja ozbiljnu prirodnu opasnost koja zaslužuje posebnu pažnju kroz upravljanje rizikom od poplava, kao i kroz odgovarajuće mere. Završetak ovog Projekta predstavlja veliko dostignuće koje će obezbediti sigurnije i bezbednije okruženje za stanovništvo tog područja.